lponoraHej och välkommen till vår lokala hemsida.

Vi hoppas du blir nyfiken efter att ha läst lite mer om oss. LPo Nora är fortfarande ett litet parti, men i valet 2018 fick vi till vår glädje 3 mandat som vi ska vårda väl.

LPo s ordinarie representanter i kommunstyrelsen

För att lotsa dig och underlätta vill vi berätta att:

I spalten till vänster kan du se hur vi resonerar i olika frågor
I spalten till höger hittar du senaste nytt det vill säga aktuella
frågor i Nora just nu
I flikarna ovanför hittar du vilka vi är som sitter i styrelsen inklusive
kontaktuppgifter samt insändare vi haft inne i lokala media.

Framåt kommer vi med jämna mellanrum uppdatera denna sida. Är du nyfiken att delta i våra diskussioner är du självklart välkommen.
Tveka inte att höra av dig.

Med vänlig hälsning
Pia-Maria Johansson
Ordförande

Augusti 2019: Det politiska arbetet är nu i gång efter sommaruppehållet. Vilka frågor tycker LPo är viktigast i Nora kommun? Det kan du läsa om här!

Detta tycker vi om att bygga uppe vid Christinelund

Naturmiljön inom planområdet utgörs huvudsakligen av åker- och skogsmark. Det bör noteras att marken är aktivt brukad.

I den plankarta som finns tas inte bara högra gärdet i anspråk utan även små delar av det vänstra. Självklart innebär detta ett ekonomiskt avbräck för arrendatorn, vilket vi undrar om arrendatorn är positiv till?  Vi tror inte det. Även med anledning av den torka och varmare klimat som väntas undrar vi hur man resonerat från myndigheten. LPo  anser att denna åkermark inte ska tas i anspråk för bostäder just av det skälet och hänvisar till den dom som Mark- och miljödomstolen fattat rörande detaljplan för den nya stadsdelen Ormesta, Örebro. LPo anser att det finns annan mark i Nora att bygga på som inte är möjlig att odla på.  Du kan läsa våra synpunkter som helhet här


Trafikutredningen, cykel och parkering

Sammanfattning cykelutredning: Vi hade önskat att utredningen för Nora kommun hade haft mer perspektiv på att säkra vägarna utanför centrala Nora. Rörande cykeltrafiken upplever vi inte den som ett problem. Lpo menar att cykelnätet i centrala delarna inte bara är relativt väl utbyggt i Nora tätort, detta även från ytterområdena.

Sammanfattning trafikutredning: Lpo vill påtala att en trafikutredning inte kan utgå från beslut som inte är fattade, den måste utgå från de faktiska förhållanden som är här och nu. Med det sagt kan inte utredningen formas utifrån att det finns en tåg-pendel. Vi reagerar även kraftigt på att det skrivs i utredningen att Befintlig del av väg 767 grävs av i norra änden mot ny väganslutning och ny anslutning till Nora för trafik från norr blir Kolmätargatan. Den nya vägsträckningen kommer att innebära vägförlängning. Vi anser att detta strider helt mot tillgänglighet och effektiv restid då de boende i Järnboås som ska in till Nora måste åka runt?

Sammanfattning parkeringsutrednig: Lpo menar att de mätningar som gjorts är framför allt dagtid. Det hade varit fördelaktigt om mätningen skett lördag samt vid 16 – 17 tiden en vardag. Detta menar vi är en brist i utredningen som gör att det finns en fel-marginal rörande tillgängliga P-platser i Nora. Det talas även om boendeparkeringar samt besöksparkeringar men redovisar inte boendeparkeringarna i Nora, samtidigt som parkeringsreglerna görs generella vilket får stora konsekvenser för de boende eller de som arbetar. Detta bör kompletteras i utredningen. Lpo anser att det bör skylta upp och anvisa P, samt avstånd till centrum till de olika P platserna, ex. parkeringarna ner mot badhuset som ofta är tomma sommartid.  Ni kan läsa vårt remissvar som helhet här


Upprop för folkomröstning!- lättläst

Vätternvattnet behövs inte – Dricksvattnet i Nora har en utmärkt kvalitet och att tillgången på vatten är mycket god. Sedan 2016 har vi ett avtal med Lindesberg om vattenförsörjning med flera alternativ, däribland reservvatten. Bättre kan det inte bli.

Nora har även sjöar som utmärkt kan fungera som reservvattentäkt.

SMHI och andra hydrologiska specialister har räknat på vattentillgången fram till år 2100 under många olika antaganden. För vårt område har samtliga kommit fram till att det endast torde bli en mycket marginell ökning eller minskning av vattentillgången i förhållande till nuläget.

Osäker kalkyl –På fem år har kostnaden ökat med 700 mkr och är idag 3,6 miljarder för Vätternvattenprojektet. En ökning med 25 %. Med samma ökningstakt av kostnaderna som hitintills kommer projektet att landa på 5,6 miljarder när vatten börjar levereras om 10 år

Projektet består av tre faser. Varje kommun ska löpande stå för en driftkostnad genom direkt betalning till ett bolag, Vätternvatten AB, samt ett borgensåtagande, för Nora ca 160 miljoner

Avtalet är så utformat att de som vill dra sig ur får betala skadestånd till kvarvarande kommuner med stora belopp.

Din ökade månadskostnad för Vätternvatten –Nora får en fast ökad kostnad på 9,1 mkr/år, men till det beloppet kommer ökade kostnader bl.a. för pumpning av vattnet inom kommunen och förändrat ledningsnät.

Idag har en vanlig villa i Nora ca 6800 kr/år i vattenkostnad. Vätternvatten innebär en stor kostnadsökning. Dels har vi den fasta kostnaden 9,1 mkr årligen som ska fördelas på abonnemangen. Därtill kommer ytterligare ökningar av olika slag som nämnts ovan samt nödvändiga investeringar för vattenproduktionen i Nora och moms. +25%

Projektledaren har nämnt summan 147 tkr/månad (1800 kr/år) som ökad kostnad för en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år. Men då saknas flera kostnader,

Vid ett ja-beslut om att gå med och att projektet fullföljs hamnar kostnaderna direkt på alla som använder kommunalt vatten, även t.ex. de som bor i Järnboås.

Stora miljörisker och andra risker- Det finns stora risker med att samla alla ägg i en korg. Vattenverket kommer att stå lika oskyddat som kommunens vattenverk. Risken för att vara ett lämpligt attentatsobjekt ökar med vattenverkets storlek. Det finns även andra risker. Vattnet har ett PH värde som kan medföra att metaller lakas ut till vattnet. Vättern används för militära flygövningar. Vättern ligger i ett jordbruksland och är omringat av hårt trafikerade genomfartsleder. På flera platser runt Vättern utövas miljöfarlig verksamhet. Vattnet innehåller mycket dioxiner redan idag, vilket gör att man rekommenderar begränsat intag av fisk från Vättern. Även mikroplaster är ett bekymmer, som utgör en hälsorisk för gravida och barn.

Vi kan investera väldigt mycket för 9,1 miljon årligen om vi vill öka våra kostnader- För 9,1 miljon per år får vi t.ex. ett nytt avloppsreningsverk, mycket att rusta upp ledningsnätet i kommunen för samt mycket till utökning och ombyggnad av högstadieskola.

Frågan om Vätternvatten är så stor och viktig att medborgarna bör få framföra sin uppfattning genom en folkomröstning om och innan politikerna fattar ett beslut om att gå med i detta projekt.

Upprop-NEJ-till-vätternvatten Nora    Upprop-NEJ-till-vätternvatten Linde